Arkeen Voimaa – Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen voimaa -ohjelma on suurten kaupunkien ja Kuntaliiton yhteishanke, jonka tavoitteena on ensisijaisesti terveydenhuollon asiakkaiden koetun terveydentilan ja hyvinvoinnin koheneminen sekä osallisuuden ja omavastuun edistäminen.

Arkeen Voimaa projektin esite

Mikä on Arkeen Voimaa?

Arkeen Voimaa on maailmanlaajuisesti levinnyt ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on tukea henkilöitä, joilla on pitkäaikaissairaus. Ryhmän tavoitteena on auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä arjessa. Ryhmän toiminta perustuu toisilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ryhmäläisiltä saatuun kannustukseen ja uusiin ideoihin.

Arkeen Voimaa toimintamalli (Chronioc Disease Self-Management Program, CDSMP) on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetustutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli samoja, riippumatta sairaudesta. Ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, minäpystyvyyden vahvistamiseen sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen. Merkittävää on, että ryhmiä ohjaavat koulutuksen saaneet vapaaehtoiset vertaisohjaajat. CDSMP–lisenssi on käytössä yli 20 maassa ympäri maailmaa ja sen vaikutuksista on olemassa näyttöön perustuvaa tutkimusta. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmiin osallistuneet kokivat itsearvioidun terveytensä kohenneen. He kokivat myös oireiden hallinnan, arjessa selviytymisen ja yhteistyön terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa parantuneen. Myös terveydenhuollon käyntien määrä väheni.

Arkeen Voimaa Suomessa

Toimintamallin testaamiseksi ja juurruttamiseksi on käynnistetty projekti vuosille 2012-2014. Projektivaiheessa mukana ovat Espoo, Helsinki, Kuopio, Jyväskylä, Oulu, Turku ja Vantaa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Kuntaliitto vastaa hankkeen johtamisesta, hallinnoinnista sekä valtakunnallisesta organisoinnista. Projektinjohtaja on Kuntaliitosta ja projektin koordinaattori Jyväskylän kaupungista. Projektilla on ohjausryhmä, johon kuuluvat suurten kaupunkien terveysjohtajat sekä edustajat Kuntaliitosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Kaikista projektista mukana olevista kaupungeista ja Eksotesta on nimetty yhdyshenkilöt, jotka muodostavat projektin johtoryhmän. Projektin kehittämisestä vastaa projektiryhmä, jossa ovat mukana Stanfordissa koulutuksen saaneet master-trainerit Kuopiosta, Jyväskylästä, Turusta ja pääkaupunkiseudulta sekä Kuntaliiton kaksi työntekijää; projektijohtaja ja suunnittelija.

Kuntaliiton hallinnoima Arkeen Voimaa-lisenssi sisältää vertaisohjaajien kouluttamisen. Kouluttajakoulutuksia järjestetään Stanfordin yliopistossa ja Suomesta tämän koulutuksen on käynyt neljä henkilöä. Lisäksi lisenssiin kuuluu vertaisohjaajien materiaali, asiakkaan kirja sekä seurantakyselylomakkeisto koodausohjeineen. Lisenssissä on määritelty tarkkaan mitä ja miten ryhmissä käsitellään, eikä materiaalia saa muuttaa. Siitä ei saa poistaa tai siihen ei saa lisätä mitään. Materiaalien käännösvaiheessa voidaan kuitenkin tehdä muutoksia, jotka takaavat, että materiaalin sisältö soveltuu meidän yhteiskuntaamme ja palvelujärjestelmäämme.

Miten ryhmät toimivat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Arkeen voimaa ryhmät on tarkoitettu mitä tahansa pitkäaikaissairautta sairastaville. Diagnoosilla ei ole merkitystä, sillä ryhmät eivät keskity sairauden hoitoon vaan yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja oireiden hallintaan. Ryhmät ovat ns. sekaryhmiä, eli samassa ryhmässä voi olla mitä tahansa pitkäaikaissairautta sairastava tai omainen. Myös eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat henkilöt sopivat samaan ryhmään. Ryhmäkoko on 10-16, mikä tarkoittaa, että ryhmät toimivat ns. suurryhmädynamiikalla. Vaikka elämäntilanne tekee ryhmäläisistä vertaisia, poikkeaa toiminta hieman perinteisestä vertaisryhmätoiminnasta. Ryhmässä ei pureuduta yksittäisen ryhmäläisen tilanteeseen, ongelmiin tai tunteisiin vaan kootaan yhteisiä kokemuksia ja ideoidaan niihin ratkaisuja mm. ideariihi ja ongelmanratkaisumenetelmillä. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. liikunta, ravinto, lääkkeiden käyttö, vuorovaikutustaidot, yhteistyö terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa sekä hankalat tunteet.

Ryhmiin osallistujat tulevat mukaan pääasiassa perusterveydenhuollon kautta, terveydenhuoltohenkilökunnan rekrytoimina. Mukaan voi tulla myös muuta kautta kuten sosiaalitoimen, työvoimapalvelujen tai järjestöjen kautta. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeää. Arkeen Voimaa ryhmät ovat vain yksi vaihtoehto asiakkaille tarjottavissa itsehoidon työkaluista. Nämä ryhmät soveltuvat parhaiten sellaisille henkilöille, joilla on useampi pitkäaikaissairaus ja henkilö on sairastanut jo pidempään. Ryhmä soveltuu myös pienille sairausryhmille, joilla ei ole omia ryhmiä. Ryhmät eivät poista muiden ryhmien tarpeellisuutta. Arkeen Voimaa ryhmät voivat olla osallistujille myös portti muuhun ryhmätoimintaan. Ryhmäkokoontumisten yhteydessä tarjotaan tietoa myös alueen muista toimijoista ja ryhmistä.

Arkeen Voimaa ryhmät ovat määräaikaisia ja suljettuja. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa, viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmään voi tulla mukaan vielä toisella kerralla, mutta sen jälkeen ryhmä sulkeutuu. Kaikki, jotka käyvät ryhmässä vähintään neljä kertaa pääsevät mukaan ryhmän toiminnasta tehtävään seurantakyselyyn, joka tehdään ryhmän päättyessä ja puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.

Vapaaehtoistoiminta keskeisenä osana Arkeen Voimaa ryhmien toimintaa

Arkeen Voimaa ryhmiä ohjaavat koulutuksen saaneet vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Ohjaajia kouluttavat Stanfordissa koulutuksen saaneet ns. mastertrainerit. Koulutuksen kesto on neljä päivää, joiden aikana käydään läpi ohjaamiseen tarkoitetun manuaali keskeiset sisällöt ja ryhmätilanteisiin liittyviä ohjeita. Vertaisohjaajaksi voi tulla 18-vuotta täyttänyt henkilö, jolla itsellään on joku pitkäaikaissairaus. Vertaisohjaajalla pitää myös olla hyvä suullinen ilmaisutaito ja kykyä ja uskallusta toimia ryhmän kanssa. Terveydenhuollon ammatillista koulutusta ohjaajalta ei vaadita. Ei myöskään kouluttajan tai ohjaajan koulutusta. Kokemuksesta toki on etua.

Suurin syy, miksi ryhmiä ohjaavat vertaiset ammattilaisten sijasta on vertaisuuden vaikutus ryhmän toimintaan. Jos ohjaajana on ammattilainen, häneen kohdistuu odotuksia, että hän kertoisi mitä ja miten tulee toimia. Myös ryhmäläiset ovat ammattilaisen edessä helposti potilaan roolissa ja tuovat esille asioita, joita potilaan odotetaan esittävän. Ammattilaisen voi myös olla vaikea olla antamatta ohjeita, jotka perustuvat hänen ammatilliseen tietoonsa ja kokemukseensa. Vuorovaikutus alkaa toimia helposti ammatillisen ohjaajan kautta, sen sijaan, että ryhmäläiset keskittyisivät ottamaan itse vastuuta omasta toiminnastaan. Vertaisohjaajalla on ikään kuin kartta (manuaali) jota hän käy yhdessä ryhmäläisten kanssa löytääkseen polkuja parempaan arkeen.

Vertaisten ohjaaman ryhmätoiminnan juurruttamisella julkisen terveydenhuollon palveluihin tavoitellaan myös terveydenhuollon toimintakulttuurin muutosta professiokeskeisestä toiminnasta kohti jaettua asiantuntijuutta, jossa ovat mukana myös vapaaehtoiset, vertaiset, kokemuskouluttajat ja ennen kaikkia asiakkaat itse.

Vapaaehtoistoiminnan organisoiminen Arkeen Voimaa toiminnassa

Arkeen Voimaa toiminta tulee olemaan osa kaupunkien/kuntien omaa toimintaa. Paikalliset organisointiratkaisut tehdään alueen tarpeet ja toimintaympäristö huomioon ottaen. Vaikka organisointi sovitetaankin alueen toimintaympäristöön, sovelletaan joitakin yhteisiä periaatteita. Yhteistä organisoimiselle on alueellisen seurantaryhmän perustaminen. Ryhmän tarkoituksena on seurata toiminnan toteutumista ja mahdollistaa toiminnan pysyvyys. Alueille nime-tään myös vähintään yksi aluekoordinaattori, jonka tehtävänä on huolehtia ryhmien toteutta-misesta ja vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta sekä vapaaehtoisten johtamisesta. Alue-koordinaattoreille tarjotaan yhteistä koulutusta valtakunnallisesti.

Toteutunut toiminta

Vuoden 2012 lokakuuhun mennessä oli ensimmäiset Arkeen Voimaa ryhmät toteutettu Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Espoossa käynnissä oleva ryhmä päättyy lokakuun lopus-sa. Nämä kaupungit ovat projektin pilotteja ja niistä kootaan kokemuksia toiminnan edelleen levittämistä varten.

Seuraavat ryhmät käynnistyvät vuoden 2013 kevätkaudella Vantaalla, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Oulussa. Arkeen Voimaa vertaisohjaajia rekrytoidaan ryhmään osallistuneista. Ensimmäinen ohjaajakoulutus järjestetään vuoden 2012 lopulla Kuopiossa. Koulutukseen tulee osallistujia myös Jyväskylästä. Seuraavat ohjaajakoulutukset järjestetään keväällä, ensimmäisten Arkeen Voimaa ryhmien toteuttamisen jälkeen Oulussa ja Lappeenrannassa ja keskitetysti pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja

Helsinki
Aluekoordinaattori Tuula Karjalainen puh. 040 153 7118
tuula.karjalainen(at)hel.fi

Espoo
Aluekoordinaattori Ritva Mahnala puh. 050 410 2555
ritva.mahnala(at)ejy.fi

Vantaa
Hankekoordinaattori Marjo Kurki
marjo.kurki(at)vantaa.fi