Brain, Mind and Pain Europäättäjien sidosryhmä

Pain Alliance Europe (PAE) ja Euroopan neurologisten sairausjärjestöjen liitto (EFNA) organisoima, Europarlamentikoille tarkoitetun Brain, Mind and Pain -etujärjestön avajaiset pidettiin 24.2.15 Brysselissä.

 

Kroonista kipuasiaan edistävälle etujärjestölle on tarve, sillä joka viides eurooppalainen[i], 80 miljoonaa ihmistä, kärsii kroonisesta kivusta ja vain puolet heistä on jonkinlaisen hoidon parissa. Näistä henkilöistä 21 % ei pysty tekemään ollenkaan töitä ja työhön kykenevistä 61 % (38 miljoonaa) kertoi kivun vaikuttaneen suoraan heidän asemaansa. Krooniseen kipuun liittyvien terveydenhuollon kulujen ja tuottavuuden menetys arvioidaan olevan 3-10 % Euroopan bruttokansantuotteesta[ii].

 

Brain, Mind and Pain sidosryhmän tavoitteena onkin lisätä päättäjien tietämystä neurologisten sairauksien ja kroonisen kivun sosiaalisesta ja taloudellisesta vaikutuksesta – kohden poliittisia päätöksiä asettaa nämä sairaudet etusijalle, kannustaa tutkimusta ja pääsyä uudenlaisiin hoitoihin, vähentää sairauksiin liittyvää häpeää ja parantaa näiden potilaiden elämänlaatua.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi etujärjestö kutsuu instituutioiden ja kansallisten valtioiden kautta Euroopan päättäjiä:

  1. Tukemaan potilaslähtöisiä kampanjoita koulutukseen, tietämyksen lisäämiseen kroonisesta kivusta ja neurologisista sairauksista, sekä näiden sairauksien aiheuttaman leimallisuuden poistamiseen
  2. Tukemaan innovatiivisten ennaltaehkäisy- ja hoitokeinojen tutkimusta säädellyssä ympäristössä, joka mahdollistaa tasapuolisen pääsyn saatavilla oleviin hoitoihin
  3. Vahvistamaan potilaiden osallistumista tutkimukseen, lain asetteluun ja päätöksentekoon
  4. Ottamaan Euroopassa käyttöön sosiaalinen lainsäädäntö, millä varmistetaan oikeanlainen tuki neurologisten sairauksien ja kroonisen kivun kanssa eläville

Brain, Mind and Pain sidosryhmään on rekisteröitynyt jo yli 40 Euroedustajaa useista eri maista. Kaikki allekirjoittaneet löytyvät http://efna.net/registerofsupporters-2/.

 

Päättäjiä tavattiin jo ennen avajaistilaisuutta Euroopan parlamentissa, jossa esittelyssä oli myös My pain feels like -kampanjan ”kipulaatikko”, jonka kautta jokainen voi kokea niitä tuntemuksia joita krooninen kipupotilas kokee päivittäin. Kipulaatikkoon, kampanjaan ja sidosryhmän toimintaan kävi parlamentissa tutustumassa kymmeniä eri maiden päättäjiä avustajineen.

 

Varsinaiseen avajaistilaisuuteen osallistui lähes sata henkilöä; päättäjiä, poliittisia avustajia, potilas- ja terveydenhuollonjärjestöjen edustajia, sponsoreita, sekä monia muita sidoshenkilöitä. Suomalaisista Euroedustajista mukana oli Sirpa Pietikäinen (kok), joka on hyvin kiinnostunut kroonisen kivun hoidosta ja potilaiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Hän on tuonut kipuasiaa voimakkaasti esille ja tehnyt asian eteen paljon töitä. Helmikuussa 2015 hän esitti komissiolle kirjallisen kysymyksen ”Krooninen kipu ja hoitoon pääsy” (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-001794+0+DOC+XML+V0//FI).

Käsinekosketeltavaksi ja ajatuksia herättäväksi todisteeksi EFNA ja PAE kokosivat kirjan ”Book of Evidence”, joka alleviivaa syitä, miksi aivo- ja kipusairaudet pitäisi olla poliittisesti priorisoituja; korostaen nykyisiä haasteita ja esteitä, mutta myös tutkien mahdollisia ratkaisuja. Kirja jaettiin kaikille osallistujille ja se on luettavissa myös osoitteessa http://www.brainmindpain.eu/.

[i] Breivik H, et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2012;16:289-99

[ii] Gustavsson A, et al. Socio-economic burden of patients with a diagnosis related to chronic pain – Register data of 840,000 Swedish patients. Eur J Pain 2012;16:289–99