Etuuden hylkäys

Kivun haastaessa toiminta- ja työkykyä voi olla tarve erilaisille etuuksille. Sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai joskus eläkkeelle. Kynnys näiden hakemiseen on monesti jo valmiiksi korkea. Pettymys voi olla melkoinen, jos etuushakemukseen tuleekin kielteinen päätös.

Etuus hylätty, eikä työn tekeminen onnistu. Mitä tehdä?

Päätöksen perusteiden läpi käyminen

Lausunnon kirjoittaneen lääkärin kanssa kannattaa yhdessä käydä läpi hylkäävän päätöksen perusteet. Eri etuuksiin liittyy eri lait ja lait voivat määritellä työkyvyttömyyden eri tavoin. Myös työskentelysektori vaikuttaa työkyvyttömyyden määritelmään. Nämä voivat vaikuttaa etuuden hylkäämiseen. Aina lääkäreilläkään ei ole riittävästi tietoa etuuksien kriteereistä ja mahdollisista työtehtävistä. Hylkäävän päätöksen perusteiden läpi käyminen auttavat pohtimaan, mihin toimenpiteisiin kannattaa seuraavaksi ryhtyä.

Eri lait määrittelevät eri tavoin työkyvyttömyyden. Tämän vuoksi arvio työkyvystä voi muuttua, vaikka terveydentila pysyisikin ennallaan!

Sairausvakuutuslaki: Omaan työhön työkyvytön

Työeläkelaki: Työkyky heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.

 • Täysin työkyvytön: työkyky heikentynyt vähintään 3/5
 • Osittain työkyvytön: työkyky heikentynyt vähintään 2/5


 • Yksityinen sektori: Työkykyä arvioitaessa otetaan huomioon ihmisen kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työssä, jota hänen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän huomioiden
  • koulutus
  • aikaisempi toiminta
  • ikä
  • asuinpaikka
  • muut näihin rinnastettavat tekijät


  • 60 vuotta täyttäneillä painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta


 • Julkinen sektori: Työkyvyttömyyttä verrataan ihmiseen omaan työhön ja ammattiin

Onko osittaista työkykyä jäljellä?

Työkyvyttömyyden lisäksi on tärkeää tunnistaa myös jäljellä oleva työkyky. Työntekijän, työnantajan ja työterveyden on hyödyllistä yhdessä pohtia, olisiko työkykyä silloin, jos työtä muokattaisiin tai työtehtäviä muutettaisiin.

Jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet erilaisten työtehtävien tukemiseen tulee selvittää, jos sitä ei ole vielä tehty.

Jos kielteinen päätös on tullut kokoaikaisesta sairauspäivärahasta tai kuntoutustuesta, voi olla hyvä pohtia, olisiko osa-sairausloma tai -kuntoutustuki vaihtoehto.

Rakennusmies, kitaristi, maalari, kokki, mies salkun kanssa.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet kannattaa selvittää. Ammatillinen kuntoutus voi toteutua esimerkiksi kuntoutusselvityksenä, työkokeiluna tai työhönvalmennuksena. Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta saa KELAsta ja omasta työeläkeyhtiöstä.

Asioita voi olla hyödyllistä pohtia vertaisten kanssa!

Hylkäävän päätöksen esiin nostamien tunteiden kanssa olo voi olla aika yksinäinen. Lähipiirissä ei kenties ole ketään muuta samaa kokenutta. Työikäisten pitkäaikainen, laaja-alainen kipu on kuitenkin yleistä ja saman kokeneita kyllä löytyy! Yhdessä muiden kanssa asioista keskustelemalla voi olo helpottua ja löytyä käytännön keinoja työkyvyn haasteiden kanssa elämiseen. Vertaistukea voit saada esimerkiksi paikallisista vertaistukiryhmistä, valtakunnallisesta etävertaistukiryhmästä tai osallistumalla etänä Kipu ja työ kohtaavat -kurssille.