Strategia

Strategian tehtävänä on ohjata järjestön toimintaa toimintakautta pitemmällä aikavälillä. Strategia määrittelee järjestön kehittämistä koskevat vision ja mission. Strategia on voimassa 2022-2024 ja sen ajankohtaisuutta tarkastellaan strategiakauden puolivälissä. Vuosikokouksen jälkeen strategian toteuttamisesta ja seurannasta on vastuussa kulloinenkin hallitus.

Suomen Kipu ry:n strategia 2022–2024

Suomen Kipu ry on kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Visio 

Hyvää elämää kivusta huolimatta. 

Missio 

Kivunhoito kuuluu kaikille.

Arvot ja periaatteet 

1. Luotettavuus – Perustamme toimintamme tutkittuun tietoon, ammatilliseen asiantuntemukseen sekä kipuoireisten ja heidän läheistensä kokemuspohjaiseen tietoon. 

2. Kumppanuus – Teemme monipuolista yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kipuoireisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi. 

3. Osallisuus – Edistämme kipuoireisten aktiivista toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Panostamme vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoamiseen. 

Tavoitteet 

1. Kipuoireiset ja heidän läheisensä saavat luotettavaa tietoa kivun omahoidon keinoista. 

2. Kipuoireiset toimivat aktiivisesti ja pääsevät osallistumaan hoitonsa suunnitteluun. 

3. Ammattilaisilla ja opiskelijoilla on hyvät valmiudet kivun laadukkaaseen ja moniammatilliseen hoitoon. 

4. Ennaltaehkäisemme kivun kroonistumista. 

Kehittämistyön painopisteet 

- Kestävä rahoitus: Laajennamme rahoituspohjaamme esimerkiksi hakemalla rahoitusta kunnilta ja ministeriöiltä sekä kasvattamalla jäsenmaksuihin ja tuotemyyntiin perustuvaa omarahoitustamme. 

- Toimivat rakenteet: Kehitämme jo olemassa olevia rakenteita ja luomme uusia käytäntöjä, jotta toiminta yhdistyksessä olisi mahdollisimman mutkatonta niin jäsenille, työntekijöille kuin vapaaehtoisillekin. 

- Mukaan kutsuva vapaaehtoistoiminta: Panostamme uusien vapaaehtoisten rekrytointiin, kouluttamiseen ja sitouttamiseen. Tuemme ja ohjaamme vapaaehtoisia henkilökohtaisesti ja ryhmämuotoisesti, ja kehitämme sujuvia väyliä vapaaehtoistehtävistä luopumiseen. 

- Vaikuttavuuden arviointi: Arvioimme toimintamme vaikuttavuutta kerätyn tiedon pohjalta jatkuvasti ja monipuolisesti kehittämistyön mahdollistamiseksi. Hyödynnämme yhteiskehittämisen keinoja työyhteisön jäsenten, hallituksen, vapaaehtoisten, jäsenten ja sidosryhmien kanssa. 

- Teknologia: Otamme haltuun teknologian mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia yhdistyksen toiminnassa ja panostamme vapaaehtoistoimijoiden IT-taitoihin. 

Strategiset yhteistyöpisteet

- Kansainvälinen yhteistyö: Teemme yhteistyötä kansainvälisten kipu- ja potilasjärjestöjen kanssa. Osallistumme Societal Impact of Pain -verkoston toimintaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

- Yhteistyö muiden potilasjärjestöjen ja –toimijoiden kanssa: Olemme tunnettuja asiantuntijaorganisaationa, jolta saadaan oikeaa tietoa ja keinoja kipuoireista ja niiden hoidosta. 

- Yhteistyö ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa: Ylläpidämme rakentavaa dialogia ammattilaisten kanssa ja rakennamme siltoja eri toimijoiden välillä. 

- Vaikuttamis- ja verkostoyhteistyö: Jatkamme aktiivisina toimijoina erilaisissa vaikuttamiseen liittyvissä verkostoissa ja rohkaisemme jäseniämme osallistumaan alueellisiin verkostoihin ja päätöksentekoon esimerkiksi vammaisneuvostojen kautta.