Työkyvyn tukeminen

Miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulisi toimia, kun kohtaa asiakkaanaan kipuoireisen, jolla kivut haastavat työkykyä? Kuuluuko tsempata vähentämään työkuorma, jäämään sairaslomalle vai sisulla töissä sinnittelyyn? Vai kenties jotain muuta?

Näitä asioita pohdimme toukokuussa 2023 ammattilaisille suunnatussa työpajassa, jonka tuottamaa tietoa on hyödynnetty tällä sivulla.

Nainen piirtää paperille, jossa kognitiivinen testi.

Miten työnteko voi mahdollistua myös kipuoireiden kanssa?

Kipu vaikuttaa laaja-alaisesti elämään ja kipuoireet voivat haastaa työkykyä monin eri tavoin. Se, että kipu haastaa työkykyä, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että henkilö olisi täysin työkyvytön. Työkyky koostuu monista eri osa-alueista ja näihin voidaan vaikuttaa. Kroonista kipua sairastavien kokemat haasteet ovat yksilöllisiä ja sen vuoksi onkin tärkeää tunnistaa, mitä tarpeita juuri kyseisellä asiakkaalla on.

Työn muokkaaminen on yksi tehokkaimmista keinoista sovittaa työtehtävät kipuoireisen työkykyyn. Yhdenvertaisuuslain perusteella kipuoireisella on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin työssään ja työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työolosuhteiden järjestelyyn.

Asiakkaalle soveltuvia työn muokkauksen keinoja voi pohtia mm. Unelmien työ -harjoituksen tai Kipu ja työn muokkauksen keinot -tarkistuslistan avulla.

Mies istuu pyörätuolissa työpöydän ääressä.

Mitä kipuoireiset itse kokevat tarvitsevansa ammattilaisilta palatakseen töihin?

Disability and Rehabilitation -lehdessä julkaistussa Factors of importance for return to work, experienced by patients with chronic pain that have completed a multimodal rehabilitation program (Svanholm ym. 2020) -tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat sairauspoissaolojen vähenemiseen ja työhön palaamiseen. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 18 kroonista kipua sairastavaa, jotka olivat osallistuneet kuntoutusohjelmaan. Tutkimuksessa nousi esiin, että asiakkaat tarvitsevat:

 • Tukea ajatuksiin ja tunteisiin
  • Mielialan ja motivaation tukeminen
  • Valmistautuminen työhön palaamiseen
 • Tietoa työhön paluuta helpottavista tekijöistä
  • Tukea kykyjen tunnistamiseen
  • Apua sopeutumiseen
   • Mikä tässä hetkessä on mahdollista?
  • Keinoja muuttaa ja mukauttaa toimintaa
  • Tukea turvallisuuden tunteeseen
  • Tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista työssä
 • Sidosryhmien yhteistyön parantamista
  • Sidosryhmien keskinäistä yhteydenpitoa
  • Yhteisten tavoitteiden jakamista
  • Ammattilaisten hyvää asennetta
   • Kuunteleminen
   • Välittäminen
   • Ymmärtäminen
   • Rohkaiseminen
   • Tahdonvoiman ja itsetunnon tukemista

Kipuoireisen ajatusten ja tunteiden tukeminen

Ammattilaisena voi auttaa asiakasta tunnistamaan omaan tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Tärkeää on tunnistaa, mihin kaikkiin elämän osa-alueisiin kipu vaikuttaa. Mielialaa, palautumista ja aktiivisuutta voi lähteä selvittämään esimerkiksi yksinkertaisella kysymyksellä:

Oletko huomannut, miten kipu vaikuttaa arkeesi?

Tieto työhön paluuta helpottavista tekijöistä

Työkyvyn tuen palvelukenttä on moninainen ja harva ammattilainen on kartalla kaikista eri tuen muodoista ja mahdollisista toimenpiteistä. Tietoa voi hyvin etsiä myös asiakkaan kanssa yhdessä - silloin molemmat voivat oppia!

Omaa osaamistaan voi lisätä mm. hakemalla tietoa verkosta, osallistumalla koulutuksiin tai tilaamalla Suomen Kivun ammattilaisille suunnattua uutiskirjettä.

Monialainen yhteistyö hyödyttää sekä asiakasta että ammattilaisia

Koska krooninen kipu vaikuttaa niin laaja-alaisesti elämään, on hyvä kivun hoitokin moniammatillisen tiimin ja hoitoverkoston yhteistyötä. Kaikilla tulee olla yhteinen käsitys kivusta ja hoidon sekä kuntoutuksen tavoitteista. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan yhteydenpitoa ja uskallusta tuoda omaa asiantuntemusta koko hoitotiimin tietoon. Ammattilaisena kannattaa rohkeasti tarjoutua osallistumaan asiakkaan sidosryhmäpalavereihin. Tärkeää on huolehtia, että asiakas on yhteistyön keskiössä ja aktiivisena osallistujana palveluidensa suunnittelussa.

Kipua sairastavan työn tukemiseksi löytyy tahtotilaa moniammatillisesti. Sidosverkostoyhteistyötä kannattaa tehdä, sillä samalla voi myös oppia itse ammatillisesti uutta.

Sairaalan työvaatteissa olevia henkilöitä keskustelemassa käytävällä.

Kuinka kipuoireisen työkykyä tuetaan?

Huolimatta siitä, mikä koulutustausta ammattilaisella on tai minkä tarkemman kohderyhmän kanssa hän työskentelee, perustuu kipuoireisen työkyvyn tukeminen aina samoihin elementteihin:

 • Hyvä kohtaaminen
 • Kipukokemukseen uskominen
 • Työkyvyn mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Toivon luominen

Ammattilaisena ei tarvitse osata ratkaista kerralla koko kiputilannetta. Tärkeintä on osoittaa asiakkaalle halu löytää ratkaisuja yhdessä. Joskus jo aivan pienillä asioilla, kuten asiakkaalle sopivan rentoutusharjoituksen löytymisellä, voi olla asiakkaan tilanteelle ratkaiseva merkitys. Pieniä edistysaskelia on tärkeää tuoda kipuoireiselle näkyväksi!

Kädet pitelevät palapelin paloja, jotka ovat pöydällä hehkulampun muodossa.

Haluatko saada tietoa ammattilaisille suunnatusta toiminnasta ja materiaaleista? Tilaa ammatilaisille suunnattu uutiskirjeemme.