Työkyvyn nelikenttä

Jokainen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi osaltaan olla tukemassa asiakkaan työkykyä - myös silloin, kun asiakas ei varsinaisesti tule vastaanotolle työkykyasioissa. Ammattilaisen on hyvä kiinnittää huomiota, miten puhuu työstä. Lisääkö puhe pelkoja ja huolia? Vai tukeeko puhe ratkaisujen löytämistä ja vahvistaako se asiakkaan mielikuvaa työkykyisyyden mahdollisuudesta?

Kipu haastaa työkykyä monin eri tavoin. Useimmat kipuoireiset kuitenkin pystyvät jatkaan työssä, kun saavat tarvitsemansa tuen eri työ- ja toimintakyvyn osa-alueille.

Kipuoireisen työkyvyn nelikenttä. Ladattavissa sivun alareunasta pdf-muodossa.

Herkästi ajatellaan, että kipu, sairaus ja tietty diagnoosi on yhtä kuin työkyvyttömyys. Todellisuudessa terveys ja toimintakyky ovat kuitenkin vain yksi työkyvyn osa-alueista. Riittää, että henkilöllä on riittävä terveys ja toimintakyky, jota tarvitaan osaamisen ja taitojen käyttämiseen. Työkykyä tulee siis aina peilata siihen, millaista osaamista ja taitoja joko nykyisessä tai mahdollisessa tulevassa työssä tarvitaan. Osaamisen ja taitojen ei tarvitse olla täydellisiä, vaan niiden tulee olla riittävät tehtävästä suoriutumiseen.

Työkykyä tukevat soveltuvat työolot. Niitä on mahdollista muokata mm. työn muokkauksen keinoin paremmin toimintakykyä vastaavaksi. Työn sisällön ja vaatimusten tulee olla sopivassa tasapainossa henkilön osaamisten ja taitojen kanssa. Työyhteisön toimivuus ja esihenkilön organisointi- ja johtamiskyky vaikuttavat myös työkykyyn.

Arvojen, asenteiden ja motivaation merkitystä työkykyyn välillä aliarvioidaan. Näillä on kuitenkin kaikilla merkittävä vaikutus siihen, miten jaksaa tehdä työtä. Kivun haastaessa työkykyä on tärkeää, että työ on mielekästä ja se tarjoaa sopivankokoisia haasteita. Työpaikan ja omien arvojen ristiriita voi johtaa uupumukseen ja kipuoireiden pahenemiseen. Jos työ ja omat arvot sen sijaan kohtaavat, edistää se työssä jaksamista ja flow-tilaan pääsemistä. Silloin työtä jaksaa tehdä paremmin myös kipuoireiden kanssa.

Kaikki työkyvyn osa-alueet edellyttävät huomiota

Työkyky vaihtelee eri elämäntilanteissa ja edellyttää eri vaiheissa erilaista huomiointia ja tukea.  Jos jollakin työkyvyn osa-alueella on erityisen paljon haasteita, eikä siihen suoraan ole mahdollista vaikuttaa, voi olla hyödyllistä lähteä vahvistamaan jotain toista osa-aluetta. Eri osa-alueet tukevat toinen toisiaan.

Kaikkia työkyvyn osa-alueita sekä niiden välistä tasapainoa voi ja kannattaa kehittää läpi työelämän!

Työkyvyn nelikenttä työkaluna asiakkaan tilanteen pohdinnassa

Työkyvyn nelikentän avulla voi pohtia asiakkaan kanssa yhdessä, mitkä työkyvyn osa-alueet vaatisivat vahvistamista. Työkyvyn haasteet on hyvä tunnistaa. Ennen kaikkea kannattaa kuitenkin keskittyä pohtimaan käytännön keinoja, joilla työkyvyn eri osa-alueita saataisiin vahvistettua.