Yhteistyöllä kipuasiaa eteenpäin

Suomen Kipu toimijoineen tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti kipuasian edistämiseksi. Olemme jäseniä paikallisissa potilasjärjestöverkostoissa, Kipu ja migreeni -ryhmässä, Fimean potilasneuvottelukunnassa, SOSTE:ssa, SIP-foorumissa sekä Euroopan laajuisesti toimivassa Pain Alliance Europessa (PAE). Alla näistä on esitelty tarkemmin kansallisen vaikuttamis- ja edunvalvontatoimintamme yhteistyöverkostoja.

Eduskunnan Kipu ja migreeni -ryhmä

Ryhmän tarkoituksena on keskusteluiden ja asiantuntijakuulemisten myötä pohtia kuinka kipua ja migreeniä sairastavien tilannetta voidaan edistää. Tavoitteena on jakaa tietoa ja käydä keskustelua kipuoireisten tilanteesta, jotta kipu vaikutuksineen osattaisiin ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. 

Ryhmän puheenjohtajana on toiminut kansanedustaja Inka Hopsu ja Suomen Kivun lisäksi järjestötoimijoina mukana ovat Suomen Migreeniyhdistys, Tule ry ja Suomen Horton-yhdistys.

Societal Impact of Pain (SIP) Finland

SIP eli "Kivun yhteiskunnallinen vaikutus" on yhteistyöfoorumi, jota Suomen Kipu on ollut tuomassa Suomeen. SIP:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivun merkityksestä yhteiskunnassa, kansanterveydessä ja -taloudessa sekä työelämässä sekä tarjota alusta tiedon jakamiselle.

SIP verkostossa teemme yhteistyötä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen, Suomen Nivelyhdistyksen, Selkäliiton ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n kanssa.

Infograafi: Mitä kipu tarkoittaa? Krooninen kipu ei ole vain kipua. Kipu vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen ja hänen lähipiiirinsä arkeen. Kuka tahansa voi olla kipupotilas. 35 % aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua. 14 % ihmisistä kokee kroonista kipua päivittäin. Kipu vaatii kartoituksen ja yksilöllisiä ratkaisuja. Siksi kipua on vaikea hallita ja hoitaa. Kivunhoidossa tarvittavat toimenpiteet: hoitohenkilökunnan koulutuksen lisääminen, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, moniammatillinen yhteistyö, oikea-aikainen ja riittävä kuntoutus, joustava ja osallistuva työelämä. Kipu maksaa yhteiskunnalle. 40 % terveyskeskuskäynneistä liittyy kipuun. Kivusa aiheutuu kuluja yksilölle muun muassa ansionmenetyksen muodossa. SIP FIN. Selkäliitto ry, Suomen Kipu ry, Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry. Materiaalin rahoitus: Grünenthal.
SIP-yhteistyössä tuotettua materiaalia kivusta.

SOSTE:n Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA on valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Verkosto lisää potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita sekä pohtii, ennakoi ja jakaa tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Verkosto myös tuo kansalaisten ja järjestöjen ääntä sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. 

Fimean potilasneuvottelukunta

Suomen Kipu on mukana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean potilasneuvottelukunnassa. Potilasneuvottelukunnan tavoitteisiin kuuluvat potilasnäkökulmien tuominen viranomaisnäkökulman rinnalle, tiedonkulun vahvistaminen potilasjärjestöjen ja Fimean välillä sekä luotettavan tiedon lisääminen.