Kivun muodot

Äkillinen eli akuutti kipu

Kipua voidaan jaotella sen keston ja syntytavan mukaan. 

Kun puhutaan akuutista kivusta, tarkoitetaan äkillistä kipua, joka voi syntyä esimerkiksi erilaisten vammojen, tulehdusten tai toimenpiteiden (kuten leikkauksen) seurauksena.  Akuutin kivun syy on useimmissa tapauksissa selvillä ja kipu helpottuu, kun sen aiheuttanutta syytä hoidetaan.

Akuutti kipu on elimistön suojamekanismi, joka ohjaa välttämään meille haitallisia asioita tai suojaamaan meitä lisävaurioilta (esim. murtumassa kipu "ohjaa" pitämään vahingoittunutta aluetta paikallaan). 

Kuva on PowerPoint -esityksen dia. Oikealla puolella kuvaa paljas olkapää, jolle laskettu käsi. Vasemmalla puolella seuraavat tekstit: 
Akuutti kipu: vammat, tulehdukset, toimenpiteet, syy yleensä selvillä / selvitettävissä, kehon suojamekanismi ("varo tätä aluetta", "jotain pitäisi tehdä", "tämä on vaarallista")
Pitkäaikainen kipu: krooninen kipu, kesto yli 3 kk (ei välttämättä yhtäjaksoista kipua), sairaudet, vammojen jälkitilat (vamma voi olla parantunut, kipu jäljellä), kudos- tai hermovaurio, syy ei aina selvillä

Pitkäaikainen eli krooninen kipu

Pitkäaikaisesta (tai kroonisesta) kivusta aletaan puhua, kun kipu on kestänyt yli kolme kuukautta tai kauemmin kuin kipualueella mahdollisesti olleen kudosvaurion parantuminen kestää. Pitkäaikaisesta kivusta puhutaan paitsi silloin, kun kipu on jatkuvaa, niin myös kivun ollessa toistuvaa (esimerkiksi toistuvan migreenin aiheuttama kipu).

Pitkäaikaista kipua voivat aiheuttaa esimerkiksi sairaudet, vammojen jälkitilat sekä kudos- tai hermovauriot. Aina kivun syy ei ole selvillä. Pitkäaikaiseen kipuun liittyvät myös keskushermoston muutokset, jotka osaltaan ylläpitävät pitkittynyttä kipua.

Teksti + kuvat ovat alun perin peräisin Suomen Kivun alkuvuonna 2021 järjestetyistä teemailloista ja niiden lähteinä on käytetty mm. seuraavia:

  • Kivun Käypä hoito -suositus. 2017. https://www.kaypahoito.fi/hoi50103?tab=suositus
  • Kokkonen, K. 2020. Kipu ja sen moninainen hoito. Luento Suomen Kipu ry:lle. 
  • Pirttilä, T. & Nybo, T. 2004. Kipu ja kognitio. Duodecim 2004; 120(2): 199-205. https://www.duodecimlehti.fi/duo94053
  • Suomen Kipu ry. Menetelmiä lääkkeettömään kivunhoitoon -opas. 
  • Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Kroonisen kivun hoito-opas.
  • Terveyskylä, Kivunhallintatalo.fi