Vapaaehtoistyön periaatteet

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistehtävässä toimiminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoistehtävästä ei makseta palkkaa, mutta vapaaehtoiselle voidaan korvata sopimuksen mukaan tehtävästä aiheutuneita kuluja.

Vapaaehtoistehtävät ja vastuu

Vapaaehtoisella on oikeus valita tehtävänsä sekä se, kuinka pitkäksi aikaa hän tehtävään sitoutuu. Vapaaehtoisella on myös oikeus halutessaan lopettaa tehtävässä toimiminen. Vapaaehtoistehtävät sovitaan yhdessä työntekijöiden kanssa siten, että ne edistävät yhdistyksen tavoitteita. Vapaaehtoistehtävässä toimiminen on vastuullista, mutta lopullinen vastuu toiminnasta on aina toiminnasta vastaavalla työntekijällä. Vapaaehtoisena toteutettavat ideat, tekstit, kuvat ja muu materiaali ovat yhdistyksen hyödynnettävissä myös sen jälkeen, kun vapaaehtoistehtävä päättyy. Yhdistyksellä on materiaalien uudelleenjulkaisuoikeus omissa kanavissaan.

Perehdytys

Yhdistys sitoutuu perehdyttämään tehtäviin ja tarjoamaan lisäkoulutusta vuosittain koulutuspäivien yhteydessä. Perehdytyksiin ja koulutuksiin osallistuminen auttaa pitämään vapaaehtoisen osaamisen ajan tasalla ja verkostoitumaan muiden vapaaehtoisten kanssa.

Toiminnasta raportoiminen

Vapaaehtoiset sitoutuvat raportoimaan toiminnasta 1-2 kertaa vuodessa verkkolomakkeella.

Vuorovaikutus ja haastavat tilanteet

Toiminnassamme kunnioitetaan tasavertaisina niin toisia vapaaehtoisia, työntekijöitä kuin toimintaan osallistujiakin. Vapaaehtoinen kunnioittaa ihmisten moninaisuutta ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Suomen Kipu ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, ja yhdistyksen toiminnassa ei käsitellä politiikkaan ja uskontoon liittyviä kysymyksiä. Mahdolliset haastavat tilanteet ratkotaan keskustelemalla ja työntekijä auttaa ristiriidoissa.

Luottamuksellisuus

Vapaaehtoinen voi kertoa muille siitä, mitä on vapaaehtoistehtävässään oppinut tai kokenut, mutta muiden ihmisten yksityisiä asioita ei saa kertoa eteenpäin. Vaitiolovelvollisuus jatkuu vapaaehtoistyön päätyttyäkin. Työryhmissä valmisteltavia asioita viestitään eteenpäin vasta sitten, kun siitä on yhteisesti sovittu. Huolitilanteista ja ongelmista tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle viivytyksettä ja matalalla kynnyksellä.

Ei-ammattimaisuus

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoinen pyytää vaativissa tilanteissa työntekijän avukseen ohjatakseen ihmisen ammatillisen tuen piiriin.

Vakuutus

Vapaaehtoistehtävissä toimiessaan vapaaehtoiset ovat ryhmävakuutettu.

Hyvinvointi

Vapaaehtoistehtävät voivat joskus viedä mennessään. Itsestään ja omasta jaksamisestaan huolehtiminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Jos elämäntilanteesi muuttuu, niin ole meihin yhteydessä. Silloin voimme miettiä tehtävää yhdessä uudelleen.